Dialog med organisationer som företräder barn och ungas erfarenheter

kl. av |

IMG_0087

Den 21 april träffade vi representater från olika barnrättsorganisationer. De förde fram viktiga synpunkter. Bland annat det självklara att barn ska komma till tals när det gäller deras egen situation. Det tog även upp vikten av att ingjuta mod och självkänsla hos de som ska möta barn och unga så att de vågar se och möta deras behov. De vuxna behöver vara inoativa och kreativa och anpassa mötesformen till det enskilda barnet. Det är även viktigt att vara medveten om sin egen roll och vara tydlig mot barn, unga och vuxna om den. Viktigt att också tänka långsiktigt och ge barn och vårdnadshavare stöd i ett tidigt skede. Ibland kan lösningar över kommungränser ge bättre förutsättningar för att ge barn och unga det stöd och den hjälp som de behöver. De tog även upp att skolan är central för barn och unga. En bra skola minimerar framtida risker för alla men framför allt barn och unga som är särskilt utsatta. Dialogen avslutades med att vi kom överrens om att mötas igen under arbetets gång.