Sjöbos handlingsplan

kl. av | Taggar: ,

Handlingsplan för utveckling av Sjöbo kommuns sociala barn- och ungdomsvård

Barns och ungas rättigheter beaktas vid beslut

 • Kommunfullmäktige ska under hösten fatta beslut om policy för att stärka beslut om barns rättigheter och möjligheter. Förslag till policy är ute på remissomgång i kommunstyrelse och kommunens samtliga förvaltningar.

Sex barnstrateger, som redan finns i kommunen ska därefter, tillsammans med politiker, chefer tjänstemän arbeta fram konkreta handlingsplaner, barnchecklistor och verksamhetsmål för det praktiska arbetet.

Verksamhetsområde IFO, elevhälsa och integration kommer från hösten genomföra barnkonsekvensanalyser enligt barnchecklista vid de beslut som fattas på ledningsnivå.

Barn, unga och deras vårdnadshavare vet var och vilket stöd och hjälp de kan få av socialtjänsten

 • Förvaltningschefen ska i introduktionsbrev till vårdnadshavare inför skolstart informera om socialtjänstens verksamhet samt vilket råd och stöd som erbjuds. (Synliggöra socialtjänsten då ”Det lever ofta spöken i mörker”).
 • Mottagningsgruppens socialsekreterare ska tillsammans med personal från Råd och stödenheten medverka i information om socialtjänsten till vuxna i förskolan samt till barn, unga som vuxna i skolan.

Det är säkrat att barn och unga får den hjälp och det stöd de behöver

 • Utveckla ledningssystemet för kvalitet gällande alla barn med ett funktionellt användarvänligt gemensamt IT-stöd och IT-system för Familjeförvaltningens IFO och elevhälsa och Vård- och omsorgsförvaltningens LSS.
 •  Utveckla ett utbyte av tjänster med vård och omsorg, bl.a. börja konsultera medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) med syfte att se till att barn får sina särskilda behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. (T.ex. vid avvikelse samverkan BUP, överskrivningar av psykofarmaka och uteblivna hälsoundersökningar för placerade barn/unga).

IFO:s handläggares direkta tid med berörda; barn, ungdom och vårdnadshavare ska öka från 10 % till 20 % av den totala arbetstiden.

 • Utveckla välfärdsteknologi ex. dokumentation med talsyntes med barn och unga, SKYPE samt mer användarvänligt och arbetsbesparande IT- system/utrustning för socialsekreterarna.
 • Se över administrativa rutiner och uppgifter i förhållande till hur de kan förenklas och vad de administrativa stödfunktionerna kan utföra för att skapa mer tid till chefer och handläggare för möten och kvalitetsutveckling.

Sjöbo kommun kommer att ta initiativ för att utveckla framtidens socialtjänst 3.0.

 • Ett program har börjat tas fram och ska utvecklas för att behålla och kompetensutveckla personalen genom introduktionsprogram, förstärkt stöd till handläggarna i form av administrativ hjälp och IT-stöd, trainee- och ledarstödsprogram. Möjligheter till utvecklade och kombinerade arbetsuppgifter ska ses över.
 • I fortsatt utvecklingsarbete ska socialtjänsten ha som regel att lyssna på och ta tillvara synpunkter från de barn, unga och vuxna som verksamheten möter.
 • Kommunens ska utveckla och tydliggöra organiserad samverkan mellan kompetenser och resurser i förskola, skola (inkluderat elevhälsa), fritid, hälso- och sjukvården och socialtjänsten med syfte att främja tidigt stöd och tidiga insatser.
 • Föra fram och synliggöra kommunens helhetsgrepp med den samordande familje-förvaltningen. Går idag inte att avläsa i bl.a. budgetskrift; verksamhetsplan och verksamhetsberättelse vilket är ett förbättringsområde.
 • Socialtjänsten ska med hjälp av stödsystem analysera, enhetligt registrera och dokumentera för att kunna mäta, följa upp och plocka fram statistik som underlag för fortsatt utvecklingsarbete.
 • Kommunen ska ha en aktiv socialtjänst som i samverkan med övrig kommun medverkar med sina kunskaper och erfarenheter i samhällsplaneringen för att främja goda miljöer för barn och unga.

 

Enligt ovan ska de utvecklingsinsatser som görs utgå från en samlad kunskap och erfarenhet som ska prövas på ett systematiskt, strukturerat sätt för uppföljning och utvärdering. Det som sedan visar sig möta behov och ge resultat ska fortsätta användas, lyftas fram, och spridas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>