161215 Malmö

kl. av | Taggar:

En imponerande kraftsansamling har genomförts men mycket arbete återstår

Den 15 december var det dags för återbesök i Malmö. Vi besökte Malmö under flera tillfällen under förra hösten, ett besök genomfördes dessutom tillsammans med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Staden har gjort en imponerande resa efter förra höstens intensiva arbete. Ett arbete som man rott i hamn på ett imponerande sätt även om ett stort arbete och många utmaningar fortfarande väntar. Det var fantastiskt att höra om det stora engagemang som civilsamhället visat där man skänkt leksaker, kläder och annat som man beskrivit saknades. Runt 1500 civila engagerades i mottagandet! Hela 14 600 ensamkommande barn togs emot i Malmö under 2015. Den natt man tog emot flest barn härbergerades 2 300 barn.

Denna kraftansamling var något som kommunalrådet inledde sin presentation med. Det var också något som sedan präglade hela dagen.

Malmös plan för den sociala barn- och ungdomsvården är uppdelad i nio punkter med ett tydligt fokus på barn, barns hälsa, delaktighet, medskapande och samverkan. Det man hittills har hunnit med att skapa är;

  • Samverkansforum psykisk hälsa barn och unga har bildats där representanter från ledningsnivå i stadsområdesförvaltningarna, skolförvaltningarna samt hälso- och sjukvården ingår.
  • Förskoleförvaltningen arbetar med anknytningspedagoger och fritidsförvaltningen har ett uppdrag att starta en ny familjecentral 2016 i samverkan med berörda förvaltningar och hälso- och sjukvården. En öppen förskola med inriktning mot nyanlända familjer ska öppna.

Vid sidan av ovanstående som rör de verksamheten är till för har man även tagit fram en plan som rör medarbetarnas villkor och förutsättningar. Här berörs introduktionsprogram för nyanställda, inventering av komptensbehov och en strategi för att utveckla medarbetares kompetens. En arbetsmiljöenkät har genomförts tillsammans med Malmö Högskola, föranledd av de brister som framkom vid arbetsmiljöverkets inspektion. Andra insatser som ingår är administrativt stöd för att avlasta socialsekreterare och arbetsledare och ge dem möjlighet att genomföra sitt kärnuppdrag, förbättrat IT-stöd, digitala lösningar för att underlätta dokumentation, uppföljning och administration.

 

På eftermiddagen då även representanter från landstinget var närvarande diskuterades inledningsvis hälsoundersökningar av placerade barn där man från barnhälsovården påtalade att man inte alltid får remisser från den socialsekreterare som placerat barnet. Detta ledde till diskussioner då man från socialtjänstens sida menade att alla barn blir läkarundersökta.

Från fackligt håll framfördes dock att det stämmer att nya socialsekreterare inte alltid är uppdaterade på att hälsoundersökningar ska göras – den stora personalomsättningen leder till att information inte alltid går fram.

Från fackligt håll ställdes också frågan om hur vi ska mäta resultat av det sociala arbetet? Är verkligen det enda målet att människor ska bli självförsörjande? Det finns andra kriterier! I utsatta familjer kan insatser från socialtjänsten innebära ett riktigt lyft.

Den s.k. mobiliseringskursen där brukare involverats i socionomutbildningen vid Lunds universitet nämndes. Behov av ett förbättrat samarbete med praktiker och forskare lyftes. Vid vårt besök fanns såväl Lunds Universitet som Malmö Högskola närvarande.

Skolöverläkaren i Malmö stad framförde svårigheten i att arbeta förebyggande och i samverkan med den stora grupp av barn som har komplexa svårigheter.

Avslutningsvis diskuterades återigen de stora problemen som finns med den omfattande dokumentationsskyldigheten. Kommunalrådet framförde att om man skriver ut hela BBiC så innebär det 70-80 sidor text! De fackliga representanterna framförde att det är viktigt att ställa frågan för vem man skriver allt detta? Vad är ändamålsenlig dokumentation? Att skriva för mycket innebär att de som verksamheten är till för ofta inte har möjlighet att tillgodogöra sig all information.

Vi avslutade dagen med frågan – hur ska vi lära oss att tänka nytt? Och inte bara tänka nytt utan att göra nytt!

 

Malmös blogginlägg avslutas med ett axplock av tänkvärda citat som sades under dagen.

”Vi diskuterade vem som tar initiativ till samverkan? Det framfördes att detta skiftar – ibland skolan och ibland socialtjänsten. Däremot var man eniga om att psykiatrin sällan är drivande. Ett dilemma som också lyftes är att samverkan tyvärr ofta bärs av eldsjälar, när de försvinner upphör också samverkan”

”Barnsamtal, barns delaktighet och bland annat barns situation i familjer med ekonomiskt bistånd synliggjordes. Barn tar ofta ansvar för familjens ekonomi och ber inte om pengar till olika aktiviteter etc. Barns jämställdhet också en viktig fråga.”

”Ett behov av familjehemsutbildning på andra språk finns och ett samarbete med Malmö Högskola har inletts”.

”Malmö behöver hjälp av staten! Viktig att alla placerade barn följs upp ordentligt. Det som hände samhällets styvbarn får inte upprepas!”

”Problematiskt med psykiatrin – man köar upp till 8 månader och då många ensamkommande barn har behov av stöd är de långa väntetiderna problematiska”

”Även i Malmö kom frågan om polisens bristande resurser upp. Här beskrevs en incident där en hel förvaltning hotats men där polisen fortfarande efter 8 månader inte ens förhört de utsatta. Från fackligt håll framfördes att om man har tid för de hjälpsökande så minskar hoten. Att inte hinna med, inte hinna träffa eller samtala med dem verksamheten är till för skapar frustration och ilska”. 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>