Återbesök i Finspång

kl. av | Taggar:

Viktigt att skapa bestående strukturer för samverkan!

I Finspång handlade en stor del av diskussionen om samverkan. Ett kartläggningsarbete pågår kring vilka strukturer som finns och vilka som saknas, med målet att utveckla de existerande och skapa nya.

De samverkansgrupper som identifierats är:

Grupp 1: Tidig samverkan mellan socialtjänst och förskola för att nå föräldrar i behov av stöd – ett proaktivt sätt för att tidigt fånga upp behov

Grupp 2: Samverkan kring barn och unga med skolfrånvaro

Grupp 3: Samverkan för insatser för de skolbarn och ungdomar som är placerade (Finspångsmodellen)

Grupp 4: Samverkan mellan grundskola, gymnasiesärskola, särvux och LSS

Ett prioriterat uppdrag år 2017 från kommunstyrelsen är att verkställa samarbetsformer mellan förskola, skola, socialtjänst och regionala verksamheter – fler gemensamma insatser!

Ett problem i detta är dock att arbeta på ett förebyggande sätt samtidigt som man har höga placeringskostnader innebär dubbla kostnader.

Här lyftes också vikten av att ha nedskrivna strukturer för samverkan – det kan inte vara personberoende eftersom samverkan då upphör när personer slutar.

SISAM- här har Finspång varit föregångare!

Finspång arbetar aktivt med utveckla samarbetsformer mellan förskola, skola, socialtjänst och regionala verksamheter för gemensamma tidiga insatser på uppdrag från politiken. En del i arbetet är att säkerställa placerade barn och ungas skolgång där utgångspunkten är SiSam-modellen- en modell som ligger till grund för att säkerställa skolgången för ALLA placerade barn och unga inom Finspångs kommun.

Rutinen innebär ett tvärsektoriellt arbete mellan socialtjänst, grund- och gymnasieskola och ett samarbete har påbörjats med utsedda specialpedagoger på grund- och gymnasieskola med möten. Dessa sker kontinuerligt fyra gånger per år eller vid behov. Dessa professioner är behjälpliga vid frågor som uppkommer under utredningar av barn och unga samt vid uppföljningar av barn och unga som idag är placerade och vice versa.

Gemensam tillsyn möjligt?

En annan fråga som diskuterades var om möjligheten att göra gemensamma tillsyner från IVO och Arbetsmiljöverket fanns, och här vore det önskvärt med nationell samordning! Glädjande var dock att man upplever en annan, mer positiv framtoning från IVO, där myndigheten också lyfter den positiva utvecklingen – något som var mycket uppskattat.

Hög personalomsättning och rekryteringsproblem även här

Även Finspång har, som på så många andra håll, stora problem med att rekrytera och behålla personal. I arbetet med att försöka komma till rätta med detta har extra medel beviljats för att förstärka med administratörer och med specialistsocionomer.

En kartläggning av placerade barns skolgång pågår

- placerade barns bakgrund har många luckor, vilket innebär att mer kunskap kring detta behövs,

- kartläggning av samtliga placerade för att titta på bakgrunden. Det vore bra om det fanns större kunskap kring familjens bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund. Detta skulle förhoppningsvis kunna leda till att det tidigare i utredningarna går att fånga upp saker och göra rätt saker i tid.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>