Återbesök i Hedemora

kl. av | Taggar:

I Hedemora var både elevhälsa och vårdcentral representerade. Inledningsvis diskuterades de fyra punkter som finns i planen för handling från 2016, och hur Hedemora arbetat med dem.

 

BBiC

Hedemora är en av de få kommuner som ännu inte anslutit sig till BBIC. Detta ska införas hösten 2017. I augusti kommer en introduktionsutbildning på sex dagar att ges. Högskolan i Dalarna kommer att hålla i utbildningen och två av dagarna ägnas åt BBiC. De övriga fyra dagarna kommer att innehålla kortare föreläsningar och vara på en praktiknära nivå. Ett exempel på tema är ”Vad innebär det att arbeta i en politiskt styrd organisation?”

 

Kvalificerad stödfunktion

Under hösten 2016 anställdes två kvalificerade administratörer med uppgift att avlasta handläggarna i det dagliga arbetet. Utifrån en inventering som socialarbetarna gjorde har administratörerna fått arbetsuppgifter. Administratörstjänsten har varit mycket uppskattad, och vi har därför bett henne att gästblogga om sin roll och sina arbetsuppgifter – så håll utkik. Utöver detta är en metodstödjare är på ingång.

 

Familjehemsvården

Familjehemsvården har utökat antalet tjänster och utbildat två familjehemssekreterare. Tyvärr slutade båda två efter utbildningen och det har varit svårt att rekrytera nya men nu är två på ingång.

 

Trio för samverkan

En satsning som kallas TRIO för samverkan beskrevs där chefer för landstinget, elevhälsan och individ och familjeomsorgen träffas regelbundet varannan vecka för att diskutera gemensamma frågor. Något som alla var överens om var välfungerande.

 

Insatser för familjer

Familjecentral

På familjecentralen finns både ungdomsmottagning och samtalsmottagning för barn och unga. Samtalsmottagningen vänder sig till  barn och unga upp till 18 år med mild till måttlig psykisk ohälsa och är bemannad med en kurator och en psykolog.

 

Satsningar på förebyggande arbete

När det gäller förbyggande insatser finns bland annat babycafé och öppna asylförskolor. Även kyrkan har gått in med en resurs för att möjliggöra verksamheter på flera platser.

 

Få anmälningar från sjukvården

Det är fortfarande få anmälningar som kommer från barnavårdscentraler till den sociala barn- och ungdomsvården. Av totalt 570 anmälningar under 2016 kom enbart två från vårdcentralen – en siffra som dock inte känns igen av vårdcentralschefen som var närvarande på mötet.

 

Från politiskt håll finns möjlighet att förbjuda besparingar inom vissa områden.

Från politiskt håll lyftes att BarnSam kan uppnås genom politiken – det finns möjlighet att styra detta.  En stor enighet fanns om att om öppenvården minskas så ökar antalet placeringar – men satsningar på öppenvård ger inte alltid resultat direkt utan kanske först flera år senare.

Hemmasittare ett växande problem

Här har man arbetat framgångsrikt och lyckats få barnen tillbaka till skolan. Allvarligt är dock att problematiken kring hemmasittare nu börjar krypa ned i åldrarna. Erfarenheten vid de uppföljande kommunbesöken är att problematiken kring hemmasittare lyfts oftare och vi befarar en ökning. Här behövs tvärkunskaper.

 

Barns delaktighet

Hedemora deltar i regeringsuppdraget om barns delaktighet där man intervjuar barn kring deras upplevelse av kontakten med socialtjänsten.

 

Fler utbildningsplatser på socionomprogrammet behövs

Representanten från Högskolan i Dalarna lyfte att behovet av utbildade socionomer i regionen inte tillgodoses. Man kan absolut utbilda fler men får inte det.

 

När det gäller vidareutbildning så har högskolan satsat på en barnmaster och drygt 70 personer anmälde sig och påbörjade utbildningen. Tyvärr hoppade många av och nu återstår bara ett fåtal som ska skriva uppsats. Som vi hört från så många håll så lyfts att många yrkesverksamma har svårt att klara av att kombinera studier med yrkesliv.

 

Ett förslag från högskolans representant var att ge socionomer möjlighet att i form av masteruppsats genomföra en mindre studie kring något som verksamheterna kan ha nytta av. Det blir ett win-win-arbete.

 

En app för föräldrar har tagits fram där föräldrarna kan hitta information om vart man kan vända sig för olika typer av stöd.  Det finns ännu ingen motsvarande för barn och unga men alla är ense om att det vore bra om en sådan kunde utvecklas!

 

Riktade insatser för socialarbetare

Barn- och ungdomsgruppen har ägnat en planeringsdag åt frågan ”hur kan man göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare?” Personalavdelningen samlade in förslag från de anställda. Detta resulterade i en lång lista som bland annat innehöll:

-          Pro capita-utbildning

-          Stanna kvar-bonus.

-          Flexiblare arbetstider och möjligheter då många pendlar

-          Studera på arbetstid

-          Återhämtning, exempelvis genom att vara hemma en dag med lön

-          Friskvård och eventuell friskvårdspeng

-          Mentorskap för nyanställda

-          Introduktion för nyanställda

-          Administrativ assistent.