Barnkonsekvensanalyser inför varje politiskt beslut i Hagfors?

kl. av | Taggar:

Hagfors fick inleda 2017 års kommunbesök. Förutom socialarbetare och chefer på olika nivåer liksom nämndordförande vid såväl barn- och utbildningsutskottet som individ- och omsorgsutskottet fanns representanter från BUP, öppenvårdspsykiatrin och socionomutbildningen vid Karlstads universitet med under hela dagen.

Ett tema som återkom gång på gång under dagen och något som också är återkommande vid våra kommunbesök är det stora värdet i och behovet av att samverka mellan kommunen och landstinget men också de svårigheter man stöter på. 

Stort mottagande av ensamkommande

Hagfors har tagit emot 247 procent fler ensamkommande barn än de anvisats. Här har det varit en fördel att skola och socialtjänst funnits under samma tak och kunnat arbeta tillsammans.

En eloge framfördes till folktandvården som kallat alla nya asylsökande och arbetat aktivt genom att åka ut till asylboenden. Här kommer en text skriven av representanter från tandvården i Värmland:

”Folktandvården Värmland startade hösten 2015 projektet ”Operation asyl”. Många nya värmlänningar anlände i och med den stora flyktingströmmen genom Europa. Snabbt blev vi medvetna om att mer än hälften av de som kom var barn och unga med stora behov av tandvård.

Barn- och unga är högt prioriterade och vi insåg att för att hjälpa dem till bättre munhälsa måste vi göra något utöver det vanliga. Tre screeningteam började resa runt i Värmland för att genomföra en första enkel undersökning på alla barn och ungdomar. Med hjälp av en screeningmall blev barnen prioriterade i grupperna 1 – 3, där 1 hade högst prioritet för tandvård. När screeningen genomförts omvandlades teamen till ett kombinerat screening- och profylaxteam som också utför förebyggande behandling direkt ute på boendena. Insatsen består i tandborstträning, förebyggande fluorbehandling och individuell munhälsoinformation och med samma intervall efter behov som i den vanliga barn- och ungdomstandvården. Vi delar också ut tandborstar och tandkräm kontinuerligt till barnen. Arbetet har varit mycket uppskattat runt om i Värmland, de avlastar klinikerna och leder till förbättrad munhälsa. Här är en länk till ett inslag i SVT i samband med att vi startade projektet.”

Från Karlstad universitet fick vi information om att den nya introduktionsutbildningen försocialsekreterare (7,5 hp) nu hållits. Ett stort intresse fanns och drygt 80 personer har deltagit i utbildningen som pågick under ett läsår. Möjligheten att få inläsningstid utöver att få delta på arbetstid lyftes. Från ledningen beskrevs att man önskade att möjligheten fanns men med tanke på den brist på socionomer som bedömde man det inte vara möjligt.

Ett projekt för att förebygga frånvaro i grundskolan där åtta kommuner deltagit har startats, som bland annat inneburit att man har reviderat samverkansrutinerna och förstärkt elevhälsan. Tidigare gjorde skolan fler anmälningar men efter att man förstärkt samverkan har detta minskat.

Elevvården diskuterades och den oklara roll skolkuratorer har där vissa arbetar behandlande medan andra inte har det uppdraget. Från landstingets sida beskrev man detta som en svårighet i samverkan – det är svårt att samverka om alla skolor arbetar på olika sätt med elevvård. Oklarhet och osäkerhet kring roller och ansvar har också visat sig i att specialpedagoger från familjecentralen är välkomna i förskolan medan osäkerhet finns kring socionomerna.

Ros från IVO

Avslutningsvis fick vi höra att IVO vid den senaste granskningen inte hade någon anmärkning efter sin granskning av fem boenden – istället fick man beröm, att man har en verksamhet att vara stolt över.

Politiken reflekterade i slutet om huruvida de ska göra barnkonsekvensanalyser inför varje politiskt beslut.