Kalmar – Goda förutsättningar för arbete med god kvalitet

kl. av | Taggar:

Under den inledande förmiddagen var det jag och Karin Hjelmer som besökte Kalmar. Karin arbetar på Socialdepartementet med frågor som rör den sociala barn- och ungdomsvården och Statens institutionsstyrelse. Hon har under hösten arbetat med införandet av den nya placeringsformen stödboende. Karins jobb just nu handlar om att ta emot de genomförda regeringsuppdragen om att följa upp de nya bestämmelserna för stärkt stöd och skydd för barn och unga som infördes i socialtjänstlagen 2013, att utarbeta information om socialtjänsten till barn och unga och bland annat tillgängliggöra den på en nationell webbplats, och att utarbeta en metod för att lyssna på barn i familjehem.

 

Vi blev väldigt väl mottagna i Kalmar, inte minst då deras dagliga verksamhet hade dukat upp god fika med nybakade bullar. ”Det är inte bara den goda fikan som är bra med att den sociala barn-och ungdomsvården och funktionsnedsättningsområdet är organiserad tillsammans” sa utvecklingsledaren som tillsammans med ordförande  och två verksamhetschefer inledde vårt besök. Under dagen fick vi flera bevis på att den gemensamma organiseringen är bra utifrån barnets, familjernas behov men också ifrån professionernas perspektiv.

 

Både chefer och politiker i Kalmar tycker att de har goda förutsättningar för att bedriva en social barn- och ungdomsvård av god kvalitet. Cheferna beskrev att det för några år sen varit hög personalomsättning på de enheter som arbetar med utredning av barn och unga, men att situationen idag är mycket bättre. Detta bäddade naturligtvis för en spännande dag i Kalmar– stora möjligheter!

 

Ansträngd situation för socialsekreterarna

De fackliga representanterna uppgav att socialsekreterarnas arbetssituation var ansträngd. Den har varit det under en längre tid men det har ökat senaste månaderna. De efterfrågade mer tid för barn och unga, mindre tid för dokumentation och ser behovet av smartphones och bärbara datorer för att förenkla arbetet. Även i Kalmar diskuterades löneläget, en diskussion som kommer upp vid de flesta kommunbesök.

 

Förbättra samverkan mellan skola, socialtjänsten och hälso- och sjukvård

Politiker och förvaltningschefer var överrens om att de kan behöva utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst och även med psykiatrin. I blogginlägget från Uppsala skrev jag om ”Hikikomori”, ett projekt som socialtjänst och psykiatri initierat för Hemmasittare, vars syfte är att göra unga vuxna mer socialt aktiva. Hemmasittare nämndes även som en utmaning i Kalmar och med det och behovet av ett utvecklat samarbete mellan skola, socialtjänst och psykiatri i åtanke skulle ”Hikikomori” kunna vara något för Kalmar att titta på!

 

Kalmar kommun uppmärksammade oss även på att det pågår diskussioner mellan skolan och socialtjänsten när det gäller kostnadsansvaret för barn och unga som placeras på HVB. Socialstyrelsen och Skolverket har tagit fram en vägledning som tar upp dessa frågor och som heter Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar.

 

Psykiatrisamarbetet

Kommunikationen är god mellan socialtjänst och psykiatri, men när det handlar om kostnader för barn och unga som har både psykiatrisk och social problematik menade de kommunala företrädarna att psykiatrin inte går in och delar kostnaderna.

 

Vad som också lyftes, som vi nu hört i flera kommuner, är att psykiatrin väljer att inte gå in i behandlande samtal med barn när deras livssituation är instabil. De vill att barnet situation ska bli lugnare. Det gör att barn och unga inte får den hjälp och det stöd som de behöver i sin situation.

 

Diskussioner fördes även om hur flickor som lever i hederskultur ska kunna uppmärksammas i ett tidigare skede. Förvaltningschefen för fritidsförvaltningen menade att det är en svår problematik att komma åt. ”Vi ser barnen utifrån våra egna normer och problem. Vi har svårt att värdera när en flicka går raka vägen hem från skolan. Hur ska vi veta att det är något som inte är bra?”.  Diskussioner fördes om hur både fritidsförvaltningen och skolan skulle kunna bli mer observanta på dessa flickor. Kommunen kände heller inte till att flickor blev könsstympade förrän elevhälsan började ställa frågor om detta.

 

Det är verkligen viktigt att vi uppmärksammar att flickor och pojkar kan leva under olika förutsättningar och i olika normsystem. I mötet med Centrums stadsdelförvaltning i Göteborg uppmärksammades vikten av att ha ett genusperspektiv i utredningsarbetet. Ska bli intressant att följa upp detta vid nästa kommunbesök.

 

Motverka våldbejakande extremism

Utifrån händelserna runt om i världen diskuterades även kommunens arbete mot våldsbejakande extremism och radikalisering. Hur kan kommunen arbeta för att fånga upp dessa individer? Det hänvisades även till Mona Sahlins uppmaning om att varje kommun bör ta fram en handlingsplan för detta arbete. 

 

Ensamkommande asylsökande barn

Kommunen hade avtal om 27 ensamkommande under 2015. Fram till idag har drygt 200 kommit. Kommunen arbetar för att ordna fler boenden. Idag har de placeringar i privata HVB och i familjehem i andra kommuner vilket leder till längre resor. De bygger om och bygger nya lokaler för att lösa situationen på bästa sätt. Under många år var det inte så många ensakommande asylsökande barn som kom till Kalmar men nu är situationen en helt annan. Det samarbete som under många år låg nere är i full gång och många kreativa lösningar stöps in i gruppen.

 

Kommunen menar att den nya placeringsformen stödboende är efterlängtad.  Verksamhetschefen var noggrann med att betona att vi inte får glömma bort att ge barn och unga det stöd som de behöver. Många som kommer har inga kontakter utan riskerar isolering eftersom de ofta bor ensamma.

 

Ett tydligt budskap till nationell nivå skickades med. EBO-placeringar görs ofta på mycket lösa grunder. Detta gör att barn och unga hamnar i dåliga situationer då det många gånger visar sig att hemmet inte är lämpligt. Det blir ytterligare ett uppbrott i barnens liv när de återigen tvingas flytta därifrån. En mycket dålig start på livet i Sverige. Detta tog även Rinkeby-Kista upp och framförde att Migrationsverket bör utveckla sina intervjuer för att få mer information om familjen/personen som barnet hamnar hos. 

 

Skolan är viktig och de gör sitt yttersta. De arbetar med att hitta nya lokaler och med tillfälliga utbildningslösningar i boendena innan skolan kan komma igång på allvar. De överväger även att ordna med en särskild fritidslokal för de nyanlända där de kan mötas. Här kanske ni från Kalmar som läser detta kan inhämta erfarenhet från Ensamkommandes förbund i Malmö.

 

Barn till EU-migranter

Vi uppehöll oss även vid samtal om EU-migranter och deras barn. Kommunen har erfarenhet av ett barn som levde under omständigheter som ledde fram till ett omedelbart omhändertagande. Efter en tid återvände både barnet och vårdnadshavaren till Rumänien och kommunen förde över kontakten till myndigheterna i hemlandet.

 

Uppdragsutbildningar

Det efterfrågades information om de uppdragsutbildningar som Socialstyrelsen ska ta fram. Här hittar ni detta.

 

Avslutningsvis håller Kalmar på att fördjupa sig i vad deras Plan för handling ska innehålla och återkommer med det!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>