Kommunbesök 2 i Kalmar

kl. av | Taggar:

Kalmar var det andra besöket efter Uppsala. Förhoppningen är att alla kommuners planer för handling är väl förankrade och att diskussionerna mellan de olika aktörerna som utökats med representation av socionomutbildare och företrädare för region/landsting leder till bättre samverkan och blir resultatinriktade.

kalmar

Samverkan

I Kalmar eftersträvas ett förbättrat samarbete med landstinget – både med barn- och ungdomspsykiatrin respektive vuxenpsykiatrin. Företrädarna för den sociala barn- och ungdomsvården upplever ibland att psykiatrin inte erbjuder sitt samarbete i arbetet med de barn och unga som verksamheten är till för.

Diskussionerna i Kalmar handlade alltså en hel del om förutsättningarna i socialtjänst, skola, landsting, universitet och ambitionerna att förbättra. Kalmar lyfte fram ett framgångsrikt samarbete kring unga personer som inte går i skolan och där man aktivt sökt upp barn och unga för att ge hjälp och stöd.

Linnéuniversitetet framförde att det är svårt att på lokal nivå hålla koll på validering av de som saknar socionomutbildning. Detta blir en naturlig följd av osäkerheten i samma fråga som gäller på nationell nivå. Representationen från universitetet föreslog också att ett alternativt sätt att komma in på den mycket eftertraktade socionomutbildningen skulle kunna vara att ha en kvot som kvalificeras baserad på yrkeserfarenhet.

Kalmars plan för handling – vad har hänt sedan vårt första besök?

  • Kalmar har tagit fram tydliga riktlinjer där barn och ungas delaktighet, intern och extern samverkan, bästa tillgängliga kunskap och kompetenskrav var hörnstenar.
  • Personalförsörjningen, som varit ansträngd, har förbättrats. Förvisso finns fortfarande vakanser, men kommunen har nått en stabilare nivå där färre slutar.
  • En plan för kompetensutveckling för socialsekreterare har tagits fram. Insatser beskrevs utifrån tre faser av yrkeserfarenhet; 0-2 år, 2-5 år och mer än 5 år.
  • Ett mycket väl genomtänkt ledarstöd presenterades också, detta hade funnits under en längre tid och fanns också med som information i annonser om chefer och ledare i Kalmar.

Fackliga inspel

Representanter från Vision och Akademikerförbundet SSR lyfte ett behov av utbildning i samtalsmetodik – något som inte ges i särskilt stor utsträckning i socionomutbildningen.

Till slutkonferensen som vi just nu inte har datum till kommer Kalmar att bidra med att berätta om hur verksamheten för barn med funktionsnedsättning och den sociala barn- och ungdomsvården har samorganiserats och hur det har förbättrat för barn och unga.

Det nya greppet vid uppföljningsbesöken dels med utvidgningen av representation av socionomprogrammet och landsting/region samt att alla som vid förra besöket hade enskilda möten nu träffas samtidigt är bra. Vill bara uppmärksamma att det är viktigt att kommunstyrelsen och barn och utbildning även är representerade vid uppföljningsbesöken. Har förstått att vi kanske varit otydliga med det i vår information om uppföljningsbesöken.