Siktet inställt på tillitsbaserad styrning i Östersund

kl. av | Taggar:

I Östersund var uppslutningen stor och representanter från såväl skola, hälso- och sjukvård, BUP och Mittuniversitetet – och för första gången var även en polis på plats. Även Margareta Winberg, särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter var med och berättade kort om sitt uppdrag.

Inledningsvis beskrev kommunchefen att man nu ska satsa på tillitsbaserad styrning. De anställda ska ges mer handlingsutrymme – det ska vara tillåtet att ta ut svängarna mer!

 

Vi började med att följa upp Östersunds plan för handling

Barns miljö var det första området. Där har Östersund satsat på fritidsgårdar, att förhindra att barnfamiljer vräks och att minska barnfattigdomen. De har dessutom förstärkt föräldrastödet.

 

Det andra området är barns inflytande och delaktighet där kommunen strävat efter att minska socialarbetares tid för administration och öka den direkta tiden med barnet. Ett annat viktigt mål var att säkerställa att barnets röst synliggörs i utredningar och insatser. Västernorrandsmodellen har testats.

 

Barns skolgång är det tredje området. Här har arbetsmetoden Skolfam för familjehemsplacerade barn och unga införts. Ett toleransprojekt där Östersund satsar på att ge unga mod och rätt att ”vara den de är och att våga stå för detta” finns där elever med olika förutsättningar ingår.

 

Att bibehålla och utveckla arbetet inom familjecentralerna och se till att familjebehandlare är på plats är planens fjärde område, barns hälsa. Utöver det generellt inriktade familjestödet finns även ett socialpsykiatriskt team där barn med självskadebeteende som riskerar placering på HVB eller sluten barnpsykiatrisk vård är målgruppen.

 

Intern samordning och extern samverkan är det femte av de prioriterade områdena i planen. Rutiner för samordning med vård och omsorgsförvaltningen, bland annat via samverkansgruppen för insatser till funktionshindrade barn: Irmelin har utvecklats. Även Chefsnätverket Birger där representanter från barn och utbildning, polis, regionen, gymnasieförbund, socialförvaltningen ingår finns – en slags lokal Jämtbus-grupp.

 

Kvalitet i arbetet är det sjätte och sista området i planen som Östersund redovisade. Här har förvaltningen genomfört arbetstyngdsmätningar, ökat administrativt stöd till handläggande socialarbetare (socialassistent anställdes i augusti 2016). Mölndals modell med mindre arbetsgrupper och fler chefer har varit en inspirationskälla. Socialarbetare med myndighetsutövning inom den sociala barnavården prioriterades i en lönesatsning. Arbetet med Introduktions- och kompetensutvecklingsprogrammet fortsätter där man ska satsa på tekniska hjälpmedel som bärbara datorer, videokonferensutrustning.

 

Socionomprogrammet vid Mittuniversitetet – unika i landet med att ha två längre VFU-perioder

Representanten från socionomprogrammet vid Mittuniversitetet berättade att skolan även haft utbildning på andra orter som Umeå, Sundsvall och Luleå.  Vid Mittuniversitetet har studenterna två längre VFU-perioder, under termin 3 och 5 – något som uppskattas mycket. Mittuniversitetet kommer att delta på höstens spridningskonferens i Stockholm den 19 september.

 

Biblioteksprojekt ” Boken som kompis” för att stimulera barns läsande

För att stärka familjehemsplacerade barns skolgång har man beslutat att satsa på ett projekt med syfte att öka läsförmågan hos barnen på ett lustfyllt snarare än prestationsinriktat sätt.  Projektet inspirerades av Letterbox Club, som startade i England.  I samarbete med kommunens familjehemsteam kommer biblioteket att erbjuda utbildningsträffar om läsning för familjehemmen och skicka ut bokpaket till drygt tio barn mellan 8 och 12 år under ett år. Projektet startar i höst, och bokpaketen skickas ut varannan månad. I samband med utskicken ska en bibliotekarie göra hembesök och prata om läsning med barnen och familjehemmen. Bokpaketen är individuellt anpassade för att möta varje barns behov och intressen.

 

Gemensamma hembesök av polis och socialtjänst

Polis och socialtjänst gör gemensamma orossamtal mellan där de direkt åker ut på hembesök till familjen när något inträffat.  Att få kontakt med familjen i detta akuta skede var något som både socialtjänst, polis och inte minst den berörda familjen upplevt som mycket positivt. Man får en helt annan bild och det är lättare att nå fram med erbjudande om stöd när något precis har inträffat.