Socialt arbete med och för barn och unga!

kl. av | Taggar: , ,

I onsdags började vår återresa. Vi ska besöka alla de 50 kommuner som vi tidigare besökt för att bland annat följa upp den plan för handling som nästan alla kommuner har skickat in och som beskriver vilka områden kommunen behöver arbeta med för att förbättra stödet till barn och ungdomar inom socialtjänsten.

 

De första 50 kommunbesöken har jag gjort tillsammans med Petra Rinman. Petra har nu gått till nya arbetsuppgifter på socialstyrelsen och kommer därifrån fortsätta förbättringsarbetet för barn och unga, lycka till. Ny medarbetare och reskamrat vid kommunbesöken är Pia Tham som närmast kommer ifrån Gävle Högskola där hon arbetat som lärare på socionomprogrammet och forskare inom socialt arbete, välkommen. Sedan tidigare arbetar Eric Hetting som kommunikatör i uppdraget.

uppsala1

Vid det föregående besöket utförde vi en mätning, vilken ju i sin helhet är publicerad på bloggen. Vi utför ingen ny mätning vid detta besök. Däremot ser vi gärna att respektive kommun själva utför en mätning i sitt eget förbättringsarbete för att förändra ”tårtbitarnas” relationer. Vi träffade även barn, unga och vårdnadshavare vid föregående besök och dessa har allesammans varit inbjudna till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér för att direkt till henne få framföra sina förbättrande förslag. Utifrån dessa samtal med också utifrån mätresultatet har vi tillsammans med SKL startat ett innovativt och medskapande arbete i 40 kommuner. Mer om detta arbete kommer vi underhand att lägga på bloggen.

 

De flesta kommuner har lyft upp vikten av att samverka med den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården och i synnerhet BUP, men också samarbete med socionomutbildarna. Till det andra kommunbesöket har vi därför bett kommunerna även bjuda in representanter ifrån- landsting/region och socionomutbildare.

 

I Uppsala var uppslutningen god. Vi träffade ungefär 35 personer, såväl politiker från olika nämnder, tjänstemän på olika nivåer inom kommunen och landstinget som fackliga företrädare samt socionomutbildningen vid Uppsala universitet var representerad.

 

En stor skillnad med de kommunbesök vi kommer att göra under den andra rundan är att vi nu kommer att träffa alla representanter tillsammans för en dialog, istället för att träffa företrädare från olika håll enskilt.

 

Vi fick i inledningen av socialnämndens ordförande Inger Burman berättat för oss att vi vid förra årets besök satte fingret på mycket, och att det satt igång många olika förbättringsarbeten. Ett område vi diskuterade en del vid förra besöket i Uppsala var vinsterna i att ha en sammanhållen socialtjänst. Tidigare har Uppsala delat upp socialtjänsten i två delar, en beställar- och en utförardel. De har nu beslutat att återgå till en enhetlig organisation. Att flera förbättringsarbeten utöver att skapa en sammanhållen socialtjänst pågick märktes sannerligen! Samtidigt som Inger Burman medgav att mycket är på gång är vi medvetna om att vi fortfarande har utmaningar.

 

Under förmiddagen fick vi presenterat flera olika projekt. Särskilt roligt var att höra mer om det projekt som lades fram tidigare i år, och som nu lett till att Vision och Akademikerförbundet SSR i samverkan med Uppsala kommun tillsammans med medarbetare och med dem som verksamheten är till för ska finna nya vägar till att rekrytera och behålla personal.

 

Förmiddagen innehöll även presentationer av många spännande utvecklingsprojekt som hade bäring på den plan för handling som Uppsala bidragit med i samarbetet. Vi fick information om kommunens satsning på specialisthandläggare, om arbetet med att öka skolnärvaron, om arbetet med ensamkommande barn och ungdomar, ungdomsrådet och brukarinflytande. Hur IT -stödet i arbetet kan utvecklas diskuterades också.

 

Den satsning som gjorts för att försöka säkra personalsituationen diskuterades också där man trots satsningar på rekrytering av specialisthandläggare fortfarande hade vakanser. HR-chefen berättade att antalet socialsekreterare har ökat men fortfarande är det obalans mellan krav och resurser vilket leder till att många oerfarna snabbt får gå in i utredningsjobb.  Det framkom också att den satsning som kommunen hittills gjort på administrativ personal inte nått fram ordentligt – viktig information till ledningen för framtida satsningar. Man har genomfört avgångssamtal med samtliga som slutat. De allra flesta nämner hög arbetsbelastning som främsta orsak.

 

SISAM

Vi fick information om Uppsalas arbete med SISAM – samverkan mellan SIS, skola och socialtjänst. Särskilt roligt att då kunna berätta att ett av tio förslag i halvtid av undertecknads uppdrag just är en utvidgad SISAM-modell för andra placeringsformer som familjehem, skyddat boende etc. Vi vet ju sedan länge att den främsta skyddsfaktorn för placerade barn är just skolan. Vid kommunbesöken framgår att detta är en kunskap man tagit till sig och på olika sätt arbetar med.

 

Vi fick så mycket information i onsdags, och det är svårt att i ett kort blogginlägg berätta om allt, men jag nämner arbetet med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, Ett Uppsala – satsningar för att förbättra samverkan, Brukarinflytande och brukarrevisioner – ta gärna kontakt med Uppsala om du vill veta mer om dessa arbeten.

 

Uppsala universitet var som sagt också representerade vid onsdagens möte och representanten berättade bland annat om en spännande kombinationstjänst för den verksamhetsförlagda utbildningen i form av en gemensam samordnare mellan kommun och universitet som skulle kunna vara specialisthandledare till de som handleder studenter under sin praktik. Hoppas att det blir ett samarbete.

 

Allt som oftast framkommer att det brister i samarbetet mellan kommun och landsting men den bilden delade inte dagens företrädare ifrån landsting och kommun. De berättade istället om ett lånvarigt samarbete med flera verkningsfulla initiativ vilka också samfinansierades. Samarbetet var inbyggt i strukturerna och inte personbundet, som ibland kan vara fallet.

 

  • Vi fick berättat för oss om ett avtal för säkra hälsoundersökningar för placerade barn.
  • Vi fick också veta mer om verksamheten Spången som är en mottagning för gymnasielever där även ungdomar över 18 år är välkomna, och där kommunen bidrar med psykologtjänster.
  • Bits i Uppsala län som tillsammans med kommunen gör en basutredning när det gäller barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnostik där man tar hjälp av skolan i delar av bedömningen.
  • Man berättade också om socialpsykiatriskt behandlingsteam (SPBT). samt om intensiv familjebehandling (IFB) där man arbetar med hela familjen och då även mot andra kommuner i länet.

 

Avslutningsvis berättade vi om erfarenheterna från de första besöken i de 50 valda kommunerna. Diskussionsklimatet var öppet och många viktiga frågor lyftes och diskuterades! En mycket givande och innehållsrik dag som jag vill avsluta med ett klokt inspel från representanten ifrån universitet.

 

”Vi pratar om den sociala barn- och ungdomsvården. Är det inte dags att tala om det sociala arbetet med och för barn och unga?” Jo, det är det, håller fullständigt med dig! Hoppas att du ser avtrycket i detta blogginlägg!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>