Sundsvall har vänt skutan i rätt riktning!

kl. av | Taggar:

Sundsvall är den första kommunen som satsat på arbetstidsförkortning – en satsning som lett till att kommunen nu har fått stabilitet bland socialarbetarna och haft lättare att rekrytera. Idag finns inte längre några vakanser.

 

I september 2016 infördes 6 ½ timmes arbetsdag i tre utredargrupper, två inom barn och unga och en vuxengrupp.  Socialarbetarna får välja mellan att arbeta 10-17 eller 8-15- detta för att täcka upp så att det finns personal på plats hela arbetsdagen. Arbetet med att genomföra arbetstidsförkortningen har skett i fokusgrupper då det var viktigt att göra medarbetare delaktiga.  Fackliga representanter vittnade om hur mycket socialarbetarna uppskattade detta; att kunna äta frukost i lugn och ro med sina barn på vardagsmorgnar eller att sluta så tidigt så man hinner ägna sig åt fritidsaktiviteter man inte annars hunnit med. Ska bli spännande att höra Sundsvall på våra regionala konferenser.

Kravet att hinna med samma arbetsmängd på kortare tid har inneburit att medarbetarna aktivt arbetat med att hitta olika vägar till att arbeta mer tidseffektivt. Antalet möten har setts över, och begränsats och man har även funderat på tidsaspekten i alla arbetsmoment. Fasta skrivdagar har införts för att skapa obruten tid till att skriva. Möjligheten till förenklade utredningar har undersökts. Att ta med datorn vid besök och skriva direkt i den istället för att anteckna på papper som sedan måste skrivas in sparar tid. Utöver detta har tre administratörer anställts. Satsningarna utvärderas av FOU Västernorrland.

Sundsvall är också en av tio kommuner som deltar i projektet om ”Förbättrad dokumentation” som initierats av uppdraget.

 

Att introducera nya – som ofta är oerfarna – innebär en stor arbetsinsats för arbetsledarna

Eftersom många socialarbetare är nyexaminerade och oerfarna innebär det att mycket tid och kraft behöver läggas på introduktion. Som på så många andra håll beskrivs att introduktionen kan ta uppemot ett och ett halvt – två år, ett ständigt pågående arbete och ett stort ansvar som läggs på enhetschefer. Även i Sundsvall lyftes frågan om hur man ska minska glappet mellan socionomutbildningen och yrkesliv. Här föreslogs någon form av AT-tjänstgöring för socionomer liknande den som läkare har.

 

En sammanhållen socialtjänst i Sundsvall

En stor förändring är att man nu har lämnat den gamla beställar- och utförarorganisationen – ett beslut något som både politiker och tjänstemän var överens om.  Detta har inneburit mindre konflikter -nu är det samma enhet som beslutar om insatser som sedan genomför dem. Att ”leka företag” inom socialtjänsten var något man var glada över att slippa!

 

Utredningstider

En studie har gjorts för att undersöka orsakerna till varför inte utredningstiderna hållits. Utredningar där tidsgränsen hållits har jämförts med utredningar där man inte klarat av att avsluta inom de fyra månaderna. Här fann man att de utredningar som pågick längre tid ofta var sådana där flera anmälningar inkommit efter hand eller utredningar där man inte haft en tillräckligt tydlig utredningsplan.

 

Många satsningar på personal

Vid sidan av arbetstidsförkortningen planeras även andra satsningar:

-Ett särskilt anpassat utbildnings- och  introduktionsprogram för nyanställda som ska komplettera den länsgemensamma basutbildningen.

- En kompetenstrappa som också kopplas till en lönestrategi

- Specialistsocionomer har införts. Här är kraven att man ska ha arbetat minst sju år och ha en adekvat vidareutbildning.

- Ett samarbete i länet har påbörjats för att ta fram gemensamma utbildningar både på bas-, mellan och avancerad nivå.

- HR har fått ett uppdrag att ta fram en lönestrategi.

- Ett särskilt lönetillägg för socialarbetare som arbetar med myndighetsutövning ingår i uppdraget kring förkortad arbetstid samt kompetenstrappa.

- Utöka antalet assistenter inom myndighetsutövningen för att avlasta såväl socialarbetare som enhetschefer

- Bättre anpassade arbetsplatser, den fysiska arbetsmiljön ska ses över där målet är att man ska vara max två personer per rum.

Jag hoppas att alla dessa satsningar kommer att bidra till att den direkta tiden med dem som verksamheten är till för kommer att öka. Jag tar också med mig idén om att göra en uppföljande mätning av samarbetskommunerna.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>