Viktigt att ha ett salutogent förhållningssätt

kl. av | Taggar:

Vid besöket i Laholm hade vi sällskap av Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och två av hennes medarbetare. Under våra besök, såväl det första som återbesöket, har vi haft god uppslutning av såväl politiker och tjänstemän från olika nämnder fanns samt representanter från barn- och ungdomspsykiatrin, så även i Laholm.

Dagen inleddes med en återblick även om fokus låg på utvecklingsmöjligheterna – ett salutogent synsätt där Laholm satsat på prevention och på att utveckla lokala behandlingsmodeller. En satsning på nätverksarbete har gjorts och hela IFO har fått utbildning i metoden. Nätverkslagen ska i första hand gå in i komplicerade frågor och då arbeta med SIP:ar. Nätverket konsulteras tidigt.

 

Förändra radikalt

Laholm har varit med i SKL s arbete förändra radikalt och utifrån det har kommunen arbetat med en medskapande socialtjänst. Detta har inneburit ökat föräldrastöd, ökad satsning på HBTQ-frågor och mångfald och samarbete med brukarorganisationer.

 

Vi gjorde en återblick till det föregående besöket i januari 2016 då Laholm i sin plan för handling beslutade att satsa på

 - bättre teknikstöd,

-  metoden Family by Family

- nätverksutredningar, samproduktion, medskapande och tjänstedesign

 

Vad hände med de satsningar som planerades?

En återkoppling gjordes till vad som hände hösten 2015 med det stora flyktingmottagandet då socialtjänsten i samband med detta övertog ansvaret för HVB–hemmen.  Verksamheten har byggts upp i egen regi och kommunen har undvikit att anlita andra aktörer. Inflödet av ensamkommande barn och unga minskade i början av 2016 men mycket arbete återstår då många mår dåligt.  En oroande utveckling har konstaterats där många ensamkommande barn och unga efter att ha varit mycket aktiva i att lära sig svenska nu tappat engagemanget för skolgången. Detta kopplades samman med oron för att inte få stanna kvar i Sverige. Detta är en bild som de flesta kommuner beskriver om ensamkommande barns mående vid våra återbesök, vilket är mycket oroande.

Personalsituationen har varit turbulent där många chefer på socialkontoret slutat. Det har varit svårt att rekrytera både på chefs- och handläggarnivå. För en dryg vecka sedan tillträdde däremot en ny socialchef.  För att hantera den svåra situationen har en inhyrd chef för barn och unga och inhyrda socialarbetare använts och en organisationsöversyn med fokus på ärendetyngd/mängd och personalförsörjning genomförts.  

Att skapa en stabil och lugn situation har varit målet och man har prioriterat metodstöd och en närvarande chef. Två kvalitetsutvecklare flyttades tillfälligt till socialkontoret – en arbetade med metodstöd och en som chef. Rekrytering av nya skedde både via annonsering men även via ”mun-till-mun” och flera av de som tidigare varit anställda kom tillbaka. Idag har kommunen full bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården och 65 procent av socialarbetarna har arbetat mer än fem år.

 

Film för årskurs fem om vilken hjälp man kan få av socialtjänsten

Förmiddagen avslutades med att vi fick se en film som riktade sig till femteklassare där två nu vuxna unga kvinnor berättade om den viktiga hjälp de fått under sin uppväxt av en familjebehandlare inom socialtjänsten. En film som berörde och som visade på den stora betydelsen av relationen mellan socialarbetare och invånare. Vi hoppas verkligen att få se denna film på våra regionala konferenser, verkligen på sevärd och tänkvärd

 

Barnråd

Ett barnråd bestående av barn som varit placerade och har lång erfarenhet av socialtjänsten har skapats. Den första träffen blir i maj.

 

En väl utbyggd öppenvård ökar även kommunens attraktionskraft

Ett exempel på en god öppenvård är att kunna gå in redan vid förhandsbedömningar med olika typer av insatser och att vid behov kunna erbjuda en fördjupad utredning på hemmaplan, det vill säga det som ibland kallas lägenhetsutredning. Vikten av att ha en väl utbyggd öppenvård är något som även ökat kommunens attraktionskraft vid rekrytering.

 

Tjänstedesign

Laholm är engagerat i ett projekt kring tjänstedesign, det vill säga att som kommun anpassa tjänster efter de som ska få dem. Här är det viktigt att involvera invånare.

Ett exempel är ledsagarservice där stark kritik riktats mot att invånare ofta fått sina behov ifrågasatta och att det inneburit mycket administration. Efter intervjuer med invånare såg bilden av vad som inte fungerade helt annorlunda ut än den gjort innan. Det ledde till att kommunen släppte timmarna fria – det vill säga att det var den enskilde som fick avgöra vilket behov denne hade. Inledningsvis ledde det till en liten ökning på tre procent, men nu är det till och med billigare än innan.

 

Olivia Wigzell inledde med att beskriva det utvecklingsarbete som nu inletts på Socialstyrelsen där, där myndigheten ska utveckla sina arbetsformer utifrån  

  •  Lyssnande
  • Verksamhetsnära
  • Ge snabb service.

Vi fick bland annat information om ett projekt där nio generaldirektörer tillsammans med Forte arbetar med att utveckla stödet till socialtjänsten. utifrån tre prioriterade områden;

  • stöd för styrning och ledning
  • att följa upp implementeringen av stödsystem
  • att få en kunskapsöversikt över socialtjänstens organisering, något som SBU nu genomför på uppdrag av Socialstyrelsen

 

Vi rundade av dagen med en gemensam diskussion och där lyftes ett behov av samarbete med universitet och högskolor kring socionomutbildningen. Det framkom även önskemål om att få socionomutbildning till Halmstad.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>