Mätning

kl. av | Taggar: , , ,

 

Under senare år har det ofta framförts att de människovårdande yrkena inom skola, polis, hälso-och sjukvård samt socialtjänst har blivit tyngda av de administrativa arbetsuppgifter som tidigare bland annat utfördes av särskilt anställda administratörer. Den administrativa och dokumentarande delen i arbetet framförs alltmer ”äta” upp tiden för direkta möten med de människor som verksamheten är till för. Socialtjänsten är inte ett undantag för denna diskussion.

 

Vi har tagit fasta på detta och vill speciellt belysa det inom den sociala barn- och ungdomsvården, både när det gäller den utredande socialsekreteraren men också när det gäller den närmsta arbetsledarens tid för det nära och viktiga ledarskapet. Ambitionen är att med hjälp av en mätning synliggöra tiden som avsätts för bland annat administration, dokumentation och arbetsledning för att utifrån detta inleda en diskussion i kommunerna om hur tiden används. Vi vill passa på att poängtera att dokumentation för den enskildes rättsäkerhet självklart inte ifrågasätts. Till vår hjälp har vi anlitat ett företag, Utvecklingspartners AB, som har mångårig erfarenhet av denna typ av mätning.

 

Inger Paulsson och Hans Axell på Utvecklingspartners AB kontaktar i förväg de kommuner vi ska besöka och bestämmer tid för utbildning och mätning. Utbildningen omfattar högst en timma för utredande socialsekreterare och dess arbetsledning och mätningen utförs enkelt med en smartphone. Tillsammans med några kommuner har vi arbetat fram mätvariabler som på ett bra sätt ska spegla vardagsarbetet. Vi har lika många mätvariabler för utredande socialsekreterare som för den närmsta arbetsledningen. Mätningen pågår under en vecka och sammanställs sedan, vilket ger kommunerna en god översikt för att diskutera vidare i sitt utvecklingsarbete.

mätning
Såhär ser mätningsappen ut

De allra flesta som kommer till socialtjänsten gör det via ansökan eller anmälan.  Vi har därför valt att via de utredande socialsekreterarna mäta direkt respektive indirekt medborgartid för såväl barn som vuxna. Finns det i takt med att anmälningarna ökar och arbetssituationen blir allt mer pressad tid för att lyssna och göra barn delaktiga i mötet? Finns det tid och möjlighet för socialsekreteraren att vara närvarande i mötet och göra situationen begriplig för barnet, vårdnadshavaren respektive ungdomen? När det gäller arbetsledningen mäter vi arbetsledarens möjlighet till ett nära ledarskap och tid till handledning i svåra bedömningar, där socialsekreteraren kan behöva ha rådande samtal. Mätningen gäller alltså den utredande delen av socialtjänstens arbete, vilket ni kan se i flödesschemat nedan som tydliggör vilka delar som mäts. Mitt uppdrag inkluderar däremot hela den sociala barn- och ungdomsvården och kommunens yttersta ansvar.

 

flödesschema
Klicka för större bild!

 

Vi har innan sommaren hunnit göra mätningar i några kommuner samt fört diskussioner kring resultaten. De kommuner som nu har sina handlingsplaner klara har åtgärder med för att den direkta tiden i den sociala barn- och ungdomsvårdens utredande del ska öka. I varje kommun som vi besöker träffar vi också barn, vårdnadshavare eller ungdomar som har erfarenhet av den socialtjänst som vi besöker, fackliga representanter, chefer och politiker. Dessa möten tillsammanas med mätningen har hittills gett riktigt bra förbättringsunderlag till kommunens utvecklingsarbete kring den sociala barn- och ungdomsvården. Vi ser fram emot höstens kommunbesök med både möten och mätningar. Tillsammans kraftsamlar vi för en social barn- och ungdomsvård av god kvalitet!