Ett salutogent perspektiv växer fram

kl. av |

Denna blogg är en inspirerande läsning. Här finns beskrivet många nya idéer och kreativa sätt att ta sig an det som är en av välfärdens svåraste och viktigaste utmaningar – Hur ska vi kunna minska den psykiska ohälsan och öka den psykiska hälsan bland barn och unga i dagens samhälle?

Skärmklipp Anders Hansson
Anders Hansson

Det är inte enbart en svår uppgift, det är också ett väldigt komplext sammanhang att förstå och hantera. I ena änden är det en individ som behöver en insats och i andra änden är det lagstiftarens ord. Människors bekymmer handlar om hela deras liv och sammanhang. Verksamheters förmåga att stödja och påverka är beroende av att hela det sammanhanget är klokt ordnat och fungerar ändamålsenligt utifrån vad uppdraget kräver. Det handlar då om att organisering, rekrytering, ledning, samverkan, ledarskap, medarbetarskap, och så vidare, ska bidra till att människor kan fungera, må bra och lyckas med det som är viktigt. Och viktigast i sammanhanget är mötet med medborgaren där kvalitet och resultat blir till.

Fokus på det vi vill stavas, salutogenes

Som en aspekt av detta med organisationers och verksamheters förutsättningar, pågår en viktig diskussion om vad tillit betyder. Hur kan vi styra och leda med fokus på ökad tillit? Denna blogg innehåller en rad exempel på att detta redan finns och stärks. Traditionen i kommuners verksamheter har haft sin viktigaste utgångspunkt i vad lagen säger och professionen brukar göra. Nu är det en självklarhet i de flesta sammanhang att samverkan gör att det blir bättre. Det har blivit en perspektivförskjutning från vad systemet kan och vill göra till vad människan och situationen behöver för att det ska bli bra.
Jag vill uttrycka det som att vi är på väg mot att ha ett tydligare fokus på det vi vill. Det vi vill är att lyckas med det som är viktigt. Då behöver arbetsplatser och verksamheter fungera på ett sätt som stärker möjligheten att lyckas.

En bättre balans
Med ambitionen att stärka psykisk hälsa så väljer vi ett fokus som pekar mot det vi vill. Vi kan dock inte släppa ambitionen att minska psykisk ohälsa. Båda dessa ansatser är nödvändiga. Att öka psykisk hälsa bör bygga på ett salutogent synsätt och förhållningssätt. Att minska psykisk ohälsa måste bygga på ett patogent synsätt och tillvägagångssätt för att vi ska veta hur ohälsan både ska lindras och förebyggas. Med både en salutogen och en patogen inriktning får vi totalt tre strategier i hälsoarbetet.

Hälsosamma och hållbara arbetsplatser
Hälsa är något som varje människa kan ha eller uppleva. Psykisk hälsa är särskilt påverkat av människans sammanhang och hur livet där fungerar. Därför blir det också viktigt att tillämpa flera strategier när vi ska påverka hur till exempel en arbetsplats fungerar. När målet formuleras i kvalitativa begrepp som social hälsa, trivsel, bra klimat och tillit då blir ett främjande/salutogent angreppssätt helt nödvändigt. Vi kommer aldrig att uppnå det vi vill genom att enbart ägna oss åt att försöka eliminera kränkning och liknande riskfaktorer för ohälsa. Om kränkningar minskar till noll så är det inte alls säkert att vi uppnått det vi vill.
Ett salutogent synsätt kan bli ett salutogent förhållningssätt och lägga grunden för en rörelse i riktning mot att både arbetsplatsen och människans sammanhang blir mer hälsosamt.

Klimat, kultur och livskvalitet.
Var ska man börja om siktet är inställt på ett mer salutogent sätt?
Det finns inget generellt svar på den frågan. I många sammanhang där verksamheten är till för människor med särskilda behov så blir ett brukar-/ medborgarperspektiv särskilt meningsfullt och mer prioriterat. Men om en verksamhet ska lyckas på sin resa mot mer samverkan och mer meningsfulla möten för alla man möter så behöver fler ”nivåer” involveras.

Jag har genom åren ställt frågorna så här:
Vad är ett salutogent ledarskap och medarbetarskap?
Vad är en salutogen kultur?
Om ordet salutogent känns obekvämt så brukar jag föreslå att man börjar med frågan, hur ska det vara och vad är viktigt för att denna arbetsplats/skola ska fungera så att:

  • Det känns ”kul” att gå dit
  • Man kan trivas och må bra där
  • Man kan lyckas med det som är viktigt

med önskan om god fortsättning i ditt viktiga arbete
för människors välbefinnande och hälsa!

Alingsås den 7 December 2017

Anders Hanson
Författare/salutogen inspiratör
www.salutogent.se