Ett samverkansprojekt mellan socionomutbildning och socialtjänst

kl. av |

Idag har vi en Nationell dialog, Momentum, om den sociala barn-och ungdomsvården.  Vi kommer säkert att beröra mellanrummet mellan utbildning och arbetsliv eftersom detta är ett diskussionsämne vid våra återbesök i kommunerna. Idag därför passande att publicera ett inlägg om ett samverkansprojekt mellan socionomutbildningen och socialtjänsten i Lund.

Karin Kullberg, Harald Gegner, Monica Davidsson

”Vi vill se socialarbetarna som kunskapsproducenter och kunskapsaktörer med en fot i praktiken och en fot i teorin.” skriver bland andra Bengt Börjeson, en av de första professorerna i socialt arbete i Sverige, i boken Socialt arbete – en grundbok. Med utgångspunkt från bland annat detta citat har Socialtjänsten i Lunds kommun och Socialhögskolan vid Lunds universitet inlett ett samverkansprojekt som ska ”sättas i sjön” under 2017. Målet med projektet är att socionomidentiteten ska stärkas genom att låta praktisk kunskap och teoretisk kunskap komplettera varandra – inte konkurrera med varandra. Det är viktigt att socionomers teoretiska och praktiska kunskaper ständigt utvecklas – inte bara under utbildningen utan under hela yrkeslivet. Samtidigt krävs lärare på socionomutbildningen som har en förankring i aktuell kunskap om det sociala arbetet på fältet. Projektet handlar med andra ord om att underlätta en korsbefruktning mellan praktik och utbildning. För att åstadkomma detta krävs ett långsiktigt arbete på olika nivåer och i olika sammanhang. Det nedan beskrivna projektet är led i detta arbete.

Från Socialhögskolan är det universitetslektor Karin Kullberg och studievägledare Monica Davidson och från Lunds kommun utvecklingssekreterare och doktorand i socialt arbete Harald Gegner som initierat projektet.  Målet är att utbildningen och praktiken gemensamt ska bidra till att stärka socionomer i deras yrkesroll och yrkesidentitet med bakgrund i att samhället behöver socialarbetare som är stolta över sitt arbete och vågar vara ambassadörer i sociala frågor på individ-, grupp- och samhällsnivå. Det behövs socionomer, som utifrån kunskap och yrkesetiska riktlinjer, vågar säga ifrån om samhälleliga och organisatoriska missförhållande och som möter människor med respekt. Socionomer har kunskaper som ingen annan yrkesgrupp har och detta behöver lyftas fram som ett led i att stärka socialarbetarrollen och skapa stolta, reflekterande och kritiska socionomer som har brukarnas bästa för ögonen.  Detta är målet med det aktuella projektet som rymmer två olika aktiviteter.

Aktivitet I:

Yrkesverksamma socionomer från socialtjänsten i Lund som aktiva kunskapsförmedlare under socionomutbildningen, LU.

I flera av kurserna under socionomutbildningen arbetar studenter och lärare idag med det som benämns casemetodik. Detta innebär att man som underlag i undervisningen använder komplexa fall utan självklara lösningar hämtade från det sociala arbetets praktik. Under handledning får studenterna utifrån sina kunskaper diskutera och föreslå olika möjligheter att agera och göra interventioner i casen. I det aktuella projektet ska socialarbetare från fältet medverka i utbildningen med såväl framtagande av case som handledning och examination av studenternas föreslagna interventioner. Detta ger dubbla vinster, dels får studenterna tillgång till bra, aktuella case och fältnära feedback på det arbetet de gör, dels ökar samarbetet mellan yrkesfältet och socionomutbildningen.

Aktivitet II:

Diskussionsgrupper där lärare från socionomutbildningen och socialarbetare på fältet tillsammans med stöd i den gemensamma kunskapsbasen diskuterar möjliga interventioner i för dem tidigare obekanta case

Denna del av projektet innebär att 2 lärare från Socialhögskolan och 3-5 yrkesverksamma socionomer träffas i grupp vid åtta tillfällen under ett år. Utgångspunkten för träffarna ska vara case som innehåller sådant som socionomer ofta lyfter fram som svårt, utmanande och problematiskt i yrket. Utifrån socialarbetarnas och socionomutbildarnas teoretiska och praktiska kunskaper, lagstiftning, etik, profession och värderingar diskuteras sedan de aktuella casen för att utifrån den gemensamma kunskapsbasen komma fram till olika interventioner och vad dessa kan leda till. Genom diskussionsgrupperna kan lärarna på socionomutbildningen få del av den aktuella diskursen på fältet samtidigt som socialarbetare på fältet får del av teorier och aktuell forskning. Det blir således även i denna del av projektet en s.k win win–situation som gynnar såväl dem som verksamheten är till för, socialtjänstens medarbetare, socionomstudenterna samt socionomutbildningen.

För mer information kontakta gärna

Karin Kullberg, karin.kullberg@soch.lu.se

Harald Gegner, harald.gegner@lund.se

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>