Med appen Barnsam, barns sammanhang, tar Karlskronas socialtjänst uppföljningen av placerade barn in i framtiden.

kl. av | Taggar:

”Barnens egna upplevelser får en mycket tydligare roll; ”Så här har ingen pratat med mig tidigare” och ”Det känns som du förstår mig bättre nu” är respons som kommit från barnen under pilotprojektet. Också socialsekreterarna är nöjda. Kvalitén i uppföljningen höjs och metoden är enkel att använda”.

Vi gör ett extra besök i Karlskrona kommun för att fördjupa oss i ett av delområdena i Karlskronas plan för handling, familjehemsvården. Inför vårt besök idag har jag bett Anette Gladher att gästblogga om deras utvecklingsarbete som förenar barnets delaktighet med modern teknik.

Socialtjänsten i Karlskrona har under senare år liksom hela Sveriges socialtjänst ställts inför stora utmaningar, kanske de största i modern tid. 

Hur ska vi då möta dessa utmaningar? Socialtjänsten i Karlskrona vill vända den i många sammanhang negativa bilden av svensk socialtjänst. Vi vill berätta om satsningar och framtidstro. Vi vill dela med oss av de erfarenheter vi gjort i vårt förändringsarbete och hur vi vill vara en del av en nationell socialtjänst där vi tror på vår förmåga att göra skillnad och vi vill ta socialt arbete in i framtiden.

Karlskrona är en av föregångarna när det gäller digital teknik inom hälsa och omsorg. Karlskrona har som en av 10 kommuner valts ut av SKL att delat i projektet LEDA för smartare välfärd, vars syfte är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Nu testas ett nytt system som ska underlätta för barn- och ungdomsvården. En metod och innovation som sprungit ur Familjehemsvårdens egna behov. Metoden ger en tydlig struktur på samtalen och stärker barns möjligheter att vara delaktiga i sin egen vård.  Barnet får en reell möjlighet att påverka sin livssituation.

Genom att använda appen BarnSam frigörs tid för socialsekreterare att samtala med barnen och det bidrar även till systematik och kunskap som kan användas på aggregerad nivå. Socialsekreteraren får kunskap om barnets känsla av sammanhang, anknytning och trygghet och det bidrar till att barnet får rätt stöd och hjälp

Det digitala hjälpmedlet som bland annat kan användas för att genomföra de lagstadgade samtalen med familjehemsplacerade barn, kallas BarnSam (Barns sammanhang). Den app som har utvecklats är utformad för att tilltala barn och är inbjudande i sin utformning.

I en pilotstudie och nu i vårt implementeringsprojekt har barn varit delaktiga och tillfrågade om deras synpunkter och erfarenheter av att använda appen och metoden. För de yngre barnen har tonvikt lagts vid bildspråket och svarsalternativen i enkäten är markerade med smileys för att förstärka förståelse och begriplighet.

Barn och ungdomar är välbekanta med bildspråket och använder det i sin vardag i övrigt. Barnen har visat sig intresserade av att utföra en uppgift, det är roligt att göra något konkret och många gånger verkar också själva tekniken och enkäten som en dörröppnare för samtalet.

En del barn som vanligtvis inte är så språksamma får möjlighet via tekniken att öppna upp för samtal. Under arbetet med att besvara formuläret i appen deltar socialsekreterararen på det sätt som barnet bestämmer. När svaren är ifyllda lämnar barnet över i-paden eller telefonen till socialsekreteraren. 

Systemet räknar i realtid ihop och sammanställer barnens enkätsvar och det sparar tid. Socialsekreteraren får direkt en sammanställning av enkätsvaren fördelat på de tre variablerna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, samt resultatet från föregående uppföljning.

Sammanställningen visar också svarsfördelningen på varje fråga, vilket gör att socialsekreteraren enkelt på plats kan fortsätta ett fördjupat samtal tillsammans med barnet kring de indikationer som svaren har givit. Barnet genomför också en Jag-i-centrumtavla som ännu inte är digitaliserad för att också sätta in barnets sammanhang i tydligare perspektiv.

Metoden harmonierar väl med lagstiftning och BBIC. Appen frigör tid från administration till tid för samtal med barnen, metod och teknik bidrar också i sig till stärkta relationer och goda möten. Materialet som kommer ut av samtalet används sedan som grund för uppföljning av genomförandeplan och nödvändig dokumentation i personakt. Resultaten kan också användas på aggregerad nivå och ligga till grund för verksamhetsutveckling. Implementering av BarnSam ingår som en viktig del i Karlskronas plan för handling.

Socialtjänsten vill sätta fokus på det placerade barnets sammanhang och egen uppfattning om sin situation. Är den begriplig, hanterbar och meningsfull? Hur väl stämmer barnets behov överens med genomförandeplanens innehåll?

Genom metoden som bygger på salutogen teori och anknytningsteori lyfts barnets egen upplevelse och beskrivning av sitt sammanhang, behov och styrkor in i uppföljningsarbetet på ett helt nytt sätt. 

Barnens egna upplevelser får en mycket tydligare roll; ”Så här har ingen pratat med mig tidigare” och ”Det känns som du förstår mig bättre nu” är respons som kommit från barnen under pilotprojektet. Också socialsekreterarna är nöjda. Kvalitén i uppföljningen höjs och metoden är enkel att använda.

 Med ett salutogent förhållningssätt närmar vi oss socialt arbete med ett annat synsätt än det som kanske många gånger annars tar överhanden inom barnavården, nämligen det patogena sättet att utreda och följa upp.

Det patogena synsättet där man undersöker vad det är som orsakar ohälsa, social utsatthet och identifierar risker i barnets sammanhang. Med ett salutogent förhållningssätt ställer vi oss frågor om hälsofrämjande resurser, skyddsfaktorer och försöker förstå hur barnet med kvarvarande resurser på bästa sätt kan hjälpas och stödjas för att utvecklas i positiv riktning.

Känsla av sammanhang (KASAM), salutogen teori och anknytningsteori hjälper socialsekreterare att förbättra kvalitén i uppföljningen av barnets placering och skapar utrymme för barnets delaktighet i praktiken.

Appen har utvecklats tillsammans med ett lokalt it-företag som vann en innovationsupphandling som gjorts i samverkan med Karlskronas Blue Science Park. Utvecklingsarbetet för att förfina appen och dess möjligheter pågår.

Tillsammans med detta utvecklingssamarbete har också ett implementeringsprojekt tillsammans med det lokala FoU startat, där arbetet följs av forskare och utvärderas. För Karlskrona socialtjänst är det spännande att befinna sig i framkant av att utveckla e-hälsa inom individ och familjeomsorgen och vi tror att det finns mer att göra i detta sammanhang.

Vi tycker också att det är viktigt att satsa långsiktigt och att lägga stor vikt vid implementering, vilket gör att vi är mycket stolta och glada över att ha vårt lokala FoU med i ett gemensamt projekt avseende denna del.

Våra erfarenheter hittills visar på att BarnSam medverkar till att så väl barn som socialsekreterare upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i Karlskronas familjehemsvård. Vi arbetar med ett salutogent förhållningssätt i grunden och tar hjälp av modern teknik för att utveckla vårt arbete.

Detta är otrampad mark men vi hoppas på en fortsatt utveckling i denna anda och att fler ska vilja följa med på resan mot en stärkt familjehemsvård där barnets känsla av sammanhang står i fokus och vi tar hjälp av modern teknik för att skapa mer tid för socialt arbete och lägga mindre tid på administration.

 

Anette Gladher
Anette Gladher

Anette Gladher
Projektansvarig BarnSam
Karlskrona Kommun

2 responses to “Med appen Barnsam, barns sammanhang, tar Karlskronas socialtjänst uppföljningen av placerade barn in i framtiden.

  1. Vilket spännande och tilltalande sätt att arbeta med barn! Undrar om det finns möjlighet att ladda ner appen redan nu eller är det än så länge för pilotkommunerna? Hittar inte den i Appstore nämligen.
    Tack på förhand!

    1. Hej Emma! Karlskrona kommer att vara med på samtliga konferenser i höst och svarar där på frågor om detta. Trevlig sommar!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>