Regeringsbeslut på konferenserna

kl. av | Taggar:

Idag lägger vi ut de uppdrag som Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse kommer berätta om på konferenserna.

Tidiga och samordnade insatser
Säkra skolgång för barn och unga som är placerade – utveckling av SiSam

Och här är två av uppdragen som finns med i regleringsbrevet på denna länk.

14. Analys om den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag även bör omfatta den sociala barn- och ungdomsvården

Socialstyrelsen ska analysera de rättsliga förutsättningarna och analysera de ekononomiska konsekvenserna, samt för- och nackdelar med, att utvidga medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppdrag till att även omfatta den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet är att bidra i det systematiska kvalitetsarbetet samt att avhjälpa brister inom hälso- och sjukvårdsområdet för barn och unga, såväl under utredning som under placering. Uppdraget ska genomföras i samråd med den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och med andra relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 29 september 2017.

15. Överlämnande av uppgifter som innefattar myndighetsutövning i den sociala barn- och ungdomsvården till annan kommun

Socialstyrelsen ska, utifrån gällande rätt, redogöra för möjligheterna för en kommun att överlämna uppgifter som innefattar myndighetsutövning, i den sociala barn- och ungdomsvården, till en annan kommun. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten göra en konsekvensanalys av möjligheten att överlämna uppgifter som innefattar myndighetsutövning till annan kommun. Regeringen anser att det är viktigt att klargöra vilka möjligheter kommuner har att överlämna aktuella uppgifter till annan kommun. Utgångspunkten är att barn och unga får stöd, hjälp och skydd oavsett var de befinner sig. I uppdraget ingår att inhämta upplysningar från regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra relevanta aktörer. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 29 september 2017.

Socialstyrelsen får under 2017 använda 800 000 kronor för genomförande av uppdrag nr. 14 och 15. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 13 Särskild satsning i den sociala barn- och ungdomsvården.