Sammanfattning av tio regeringsuppdrag

kl. av | Taggar:

Nu är det dags att öppna anmälan till våra fem regionala spridningskonferenser. Vi börjar i Malmö den 29/8, åker vidare till Linköping den 1/9 och därefter till, Göteborg den 4/9, till Luleå den 12/9 och slutligen arrangerar vi en konferens i Stockholm den 19/9.

 

Under konferenserna, som framgår av det program, som vi strax släpper, kommer representanter ifrån kommunerna och andra samarbetspartners i seminarier berätta om sina förbättrande arbeten, ur deras planer för handling – det kommer garanterat att bli svårt att välja. Några kommuner utöver de 50 som ingått i vårt samarbete är också med och berättar om sitt lärande arbete, vilket är glädjande.

 

De 10 förslag som lämnats till regeringen som jag berättade om vid förra årets konferens och som sedan har varit med och presenterats vid alla återbesök i kommunerna, kommer att lägesrapporteras i plenum under alla konferenserna. 9 av de 10 förslagen är beslutade av regeringen. Det 10 förslaget bereds inom socialdepartementet.

 

Det blir således konferenser med återkoppling till alla er som har deltagit i den mätning som vi genomförde inför vårt första kommunbesök och som har bidragit med att tydliggöra hur lite direkttid som ägnas åt dem som verksamheten är till för. Men också till er som under resan, i olika former av dialoger varit med och bidragit med era kunskaper om att dessa 10 områden måste lyftas och arbetas ytterligare med för att förbättra förutsättningarna i den sociala barn- och ungdomsvården.

 

Under fyra år satsar regeringen på personalförstärkande åtgärder inom den sociala barn- och ungdomsvården. För att denna satsning ska bli slagkraftig och bidra till stabilitet och god arbetsmiljö krävs en parallell satsning på utvecklings- och förnyelsearbete, som grundar sig i socialtjänstlagens portalparagraf, ”att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser”. Detta gäller inte minst för de barn, unga och vårdnadshavare som verksamheten är till för men det gäller också för medarbetarna och ledarna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 

Vi kommer under sommaren och fram till konferenserna publicera varje regeringsbeslut på bloggen, men börjar idag med en sammanfattning.

 

  1. Finansiering av stöd för användardriven innovation i den sociala barn- och ungdomsvården

Regeringen har beviljat Sveriges Kommuner och Landsting medel för att vidareutveckla arbetsformer som konkret stödjer användardriven innovation i den sociala barn- och ungdomsvården. Målet är att ge kommunerna verktyg för medskapande, för att nå en kontinuerlig förnyelse i den sociala barn- och ungdomsvården – med invånaren som medskapare. Verktygen ska göra det möjligt att nå en social barn- och ungdomsvård av god kvalitet. Utvecklingsprojektet för en användardriven innovation kommer utföras tillsammans med Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården och i skrivande stund deltar minst 30 kommuner i arbetet.

 

  1. Tidiga och samordnade insatser

Regeringen ger Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsam-mans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser.

Uppdraget ska genomföras utifrån ett barnrätts-, funktionshinders-, och-, jämställdhetsperspektiv. Barn, föräldrar och vårdnadshavare ska ses som viktiga resurser och ska ges möjlighet till delaktighet i utvecklingsarbetet.  Som en del i uppdraget ingår att kartlägga och identifiera goda exempel och framgångsfaktorer samt juridiska och strukturella hinder för samverkan. Inom ramen för uppdraget ingår också att följa upp och utvärdera samt sprida resultatet till kommuner och andra viktiga aktörer. Regeringen bedömer att en väl utvecklad och fungerande samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten är nödvändig för att barn och unga som är i behov av tidiga och samordnade insatser ska få sina behov tillgodosedda.

 

  1. Säkra skolgång för barn och unga som är placerade – utveckling av SiSam

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk (Skolverket), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Socialstyrelsen att anpassa en modell för skolsamverkan för elever som placeras på särskilda ungdomshem (den så kallade SiSam-modellen) till att även omfatta barn och unga som är placerade i familjehem, jourhem, i andra hem för vård eller boende (HVB) och stödboende. I arbetet med att anpassa modellen ska även barn och unga som vistas i skyddat boende samt ensamkommande unga som fyllt 18 år men inte 21 år, och för vilka det inte längre finns ett beslut om placering, inkluderas. Syftet är att skapa kontinuitet i skolgången för barn och unga inom dessa placeringsformer. En fungerande skolgång är en viktig faktor för alla barn och har stor betydelse för deras möjligheter i framtiden. Barn som växer upp i samhällsvård har som grupp sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. De löper också flera gånger större risk att i vuxen ålder drabbas av hälsorelaterade och psykosociala problem. Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för dessa barn senare i livet är hur de lyckas i skolan.

 

  1. Analys om den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag även bör omfatta den sociala barn- och ungdomsvården –uppdrag i regleringsbrev 2017 till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ska analysera de rättsliga förutsättningarna och analysera de ekononomiska konsekvenserna, samt för- och nackdelar med, att utvidga medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppdrag till att även omfatta den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet är att bidra i det systematiska kvalitetsarbetet samt att avhjälpa brister inom hälso- och sjukvårdsområdet för barn och unga, såväl under utredning som under placering. Uppdraget ska genomföras i samråd med den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och med andra relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

 

  1. Klargöra möjligheterna att hålla anmälningar som inte leder till utredning systematiskt sökbara – Beredning pågår inom regeringskansliet.

Det finns ett behov av ledning kring vilka möjligheter socialnämnden har att hålla anmälningar om oro för barn ordnade på ett sådant sätt att de gör dem sökbara utan att det strider mot reglerna om personuppgifter. Frågan är central för barns skydd.

 

  1. Överlämnande av uppgifter som innefattar myndighetsutövning i den sociala barn- och ungdomsvården till annan kommun – uppdrag i regleringsbrev 2017 till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ska, utifrån gällande rätt, redogöra för möjligheterna för en kommun att överlämna uppgifter som innefattar myndighetsutövning, i den sociala barn- och ungdomsvården, till en annan kommun. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten göra en konsekvensanalys av möjligheten att överlämna uppgifter som innefattar myndighetsutövning till annan kommun. Regeringen anser att det är viktigt att klargöra vilka möjligheter kommuner har att överlämna aktuella uppgifter till annan kommun. Utgångspunkten är att barn och unga får stöd, hjälp och skydd oavsett var de befinner sig. I uppdraget ingår att inhämta upplysningar från regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra relevanta aktörer. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet)

 

  1. Medel för utvecklingsarbete för att förbättra dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården

Regeringen har beviljat Sveriges Kommuner och Landsting medel för att i enlighet med dess ansökan bedriva ett utvecklingsarbete för förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet med utvecklingsarbetet är att underlätta och effektivisera dokumentationen i barn- och ungdomsärenden. Projektet ska undersöka hur gällande dokumentationskrav omsätts i praktiskt arbete i syfte att dokumentationen blir relevant och ändamålsenlig i enskilda barn- och ungdomsärenden. Regeringen vill bidra till att förbättra socialtjänstens förutsättningar och stärka kommunerna i deras arbete med den sociala barn- och ungdomsvården. Det är även angeläget att stödja utvecklingen kring att barn blir mer delaktiga i beslut som rör dem. Ett stöd i hur dokumentation bäst görs kan leda till att verksamheten blir mer främjande för både barn och unga samt medarbetare och kan i längden bidra till att personalomsättningen av socialsekreterare minskar.

 

       8. Medel för utvecklingsarbete gällande digitalt stöd inom den sociala barn-           och ungdomsvården

Regeringen har beviljat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) medel för att i enlighet med dess ansökan stödja utvecklingen inom socialtjänsten av digitalt stöd inom den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet med det utvecklingsarbetet är att undersöka om taligenkänning kan användas inom den sociala barn- och ungdomsvården för att frigöra socialsekreterares tid för exempelvis samtal med barn och unga. Taligenkänning är ett dikteringssystem som främst används inom hälso- och sjukvården. Journalanteckningar skrivs in samtidigt som de dikteras. Detta kan bidra till att barn, unga och vårdnadshavare blir mer delaktiga i dokumentationen. Försöksverksamheten ska bland annat undersöka om taligenkänning medför att dokumentationen blir mer effektiv och tidsbesparande samt mer transparant.

 

  1. Medel för ett forskningsprojekt om tidiga och förebyggande insatser i den sociala barn- och ungdomsvården

Regeringen har beslutat att bevilja Växjö kommun medel för att utföra ett forskningsprojekt om tidiga och förebyggande insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Genom verksamhetsnära tvärvetenskaplig forskning vill Växjö kommun följa upp och utvärdera ett samarbetsprojekt om tidiga och förebyggande insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet är att belysa och analysera framgångsfaktorer inom samverkansprojektet. Redovisas 29 september 2017.

 

  1. Utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera socionomer inom den myndighetsutövande socialtjänsten

Regeringen har beviljat Uppsala kommun medel under 2016 och 2017 för att tillsammans med Akademikerförbundet SSR samt Vision genomföra ett utvecklingsprojekt för att behålla och rekrytera socionomer inom den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet är att vända rekryteringstrenden och bli en attraktiv arbetsgivare för socionomer. Uppdraget följs av forskare. Redovisas den 31 mars 2018.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>